Kundtjänst /

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Allmänt

1.1 Denna integritetspolicy gäller när du (”kunden” eller ”du”) använder eller gör en beställning på webbplatsen www.craftsportswear.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

1.2 Craft of Scandinavia AB, 556529-1845 (”CRAFT”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig.

2. Insamling av personuppgifter

2.1 I samband med att du gör en beställning på Webbplatsen samlar vi in och sparar följande information som du lämnar till oss: namn, adress, e-post och telefonnummer.

2.2 Om du kontaktar vår kundtjänst med anledning av en beställning du har gjort, kan vi – utöver vad som anges i föregående punkt – också komma att spara sådan information du lämnar till vår kundtjänst.

2.3 Observera att CRAFT använder en extern samarbetspartner för att hantera betalningen av din beställning, och som tillämpar egna villkor för betalningen. Nuvarande samarbetspartner för betalningar är Klarna Bank AB, och deras villkor för betalningen finns här .

3. Vad vi använder dina personuppgifter till

3.1 Vi använder de personuppgifter vi samlar in för följande syften:

a) För att ta emot och bearbeta din beställning.

b) För att, vid behov, kunna kontakta dig med anledning av din beställning.

c) För att leverera de varor du beställt (inklusive att avisera dig om leveransen).

d) För att hantera reklamations- och garantiärenden, samt övriga juridiska frågor och frågor till vår kundtjänst.

e) Förutsatt att du inte valt att avstå, för att skicka information om oss och om våra produkter och tjänster till dig.

3.2 CRAFT samlar inte in eller köper information om kunder från tredje part. Vi delar heller inte dina personuppgifter med någon tredje part, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra de syften som anges i punkt 3.1, för hantering av våra IT-system eller om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

3.3 Samarbetspartners som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett biträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

4. Laglig grund för behandling av personuppgifter

4.1 Personuppgifter får bara behandlas om det finns en laglig grund, och CRAFT behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4.2 CRAFT behandlar i första hand personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss att fullgöra köpeavtalet med kunden. Marknadsföring till kunder görs mot bakgrund av CRAFTs berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder. I den mån vi behöver behandla personuppgifter i juridiska frågor eller tvister (t.ex. gällande produktansvar), är det ett berättigat intresse för CRAFT att bevaka våra rättsliga intressen.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

5.1 Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i punkt 3.1,  eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6. Hur vi skyddar dina uppgifter

6.1 CRAFT har vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Till exempel har vi inbyggda behörighetsbegränsningar i våra system och skyddar data med hjälp av brandväggar och kryptering.

7. Länkar

7.1 Observera att Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför CRAFTs kontroll. Länkarna finns bl.a. för att underlätta för dig att hitta mer information inom ämnen som vi tror kan vara intressanta för dig som kund. CRAFT ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser och vi ber dig uppmärksamma att sådana webbplatser har egna villkor, samt att du kontrollerar hur de behandlar dina personuppgifter.

8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

8.2 För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:

Craft of Scandinavia AB, Box 1774, 501 17 Borås

customercare@craftsportswear.com (skriv ”Dataskydd” som ämne)

8.3 Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

www.datainspektionen.se

9. Kameraövervakning

9.1 Låsteam Sverige AB bedriver kamerabevakning på ytor både inomhus och utomhus av Crafts lokaler. Till stöd för övervakningen har vi kamerabevakningslag 2018:1200.

Där bevakning bedrivs upplyser vi med skyltar. Syftet med vår kamerabevakning är att förebygga, avslöja och utreda brott. Detta för vi för vår egen och våra kunders trygghet.

Inspelat material raderas automatiskt efter 30 dagar. Enligt dataskyddsförordningen har ni som övervakas rätt att begära att era personuppgifter (bilder) raderas och detta kommer då ske inom 30 dagar. Gäller ej material som utreds efter inträffat brott.

Vid inträffat brott lämnas inspelat material till utredande polis eller åklagare. Ingen annan spridning av inspelat material kommer att förekomma från vår sida. Vi har strikt sekretess kring inspelat material.

Vid invändningar mot kamerabevakningen kontakta Datainspektionen, www.datainspektionen.se alternativt ring +46 (0)8-657 61 00. Datinspektionen är kontrollerande myndighet.

För att komma i kontakt med ansvarig person hos Craft of Scandinavia AB gällande CCTV - kamerabevakning tag kontakt med Thomas Rosenfeldt, +46 701 673 270.